INTERCULT CONNECTED CAMPUS

Начало

Според резултатите от проучване от 2019 г. за дигиталните умения в Европа почти 28% от европейците имат ниско ниво на дигитални умения (Източник: European DataLab, по данни на Евростат), а бежанците много често са изправени пред сериозни предизвикателства, тъй като дигиталните технологии, парадоксално, са техният основен източник на информация и интеграция.

Мигрантите и бежанците често срещат трудности при достъп до курсове или услуги в областта на дигиталните технологии, инфраструктурата, средствата за електронна идентификация, поради езиковата бариера и липсата на дигитални умения, необходими за използването на тези услуги.

В продължение на проекта Intercult (https://intercult-project.eu/), който даде възможност на социалните работници и обучителите да подобрят своите междукултурни умения, проектът ICC цели да укрепи капацитета на социалните и професионални работници в областта на интеграцията, като им предложи адекватно обучение с цел да подобри шансовете за успех на тези, които срещат трудностии в резултат на ограничен достъп при използването на дигитални технологии.

Моделът, предложен в рамките на настоящия проект, ще се основава на определянето на ключови и междусекторни умения, които да са общи за ЕС и които да бъдат разработени, за да бъдат приложени в рамките на предлаганото обучение за използване на дигитални технологии, като например DigComp.

За проекта

Intercult connected campus за обучители, предлага иновативно обучение чрез разработване на интерактивни инструменти и педагогическо съдържание. Целта е да се разработи конкретен образователен план за действие, включващ предоставянето на интерактивна онлайн платформа, изградена от Moocs /massive open online course/, адаптирана към нуждите на обучаемите.

Цели

В рамките на проект ICC се стремим да предложим иновативен инструмент за обучение, който да подпомогне обучителите и социалните работници в дигиталния преход и да им даде възможност на свой ред да обучават бежанците и мигрантите в използването на дигитални технологии."

Специфични цели

Проектът ICC цели да:

  • подобри дигиталните умения на обучители, медиатори, фасилитатори и социални работници.
  • насърчи обмена на добри практики и споделяне на европейски стандарти за дигитални умения.
  • предостави инструменти за дигитално посредничество с цел обучение и специализация на обучителите по междукултурни въпроси в подкрепа на мигранти и бежанци

Ресурси

Екипът на проект ICC ще разработи

Тази програма е разработена в подкрепа на процеса на дигиталния преход

  •  Модул 1: Дигитални инструменти: запознаване с различните дигитални инструменти, които са на разположение в подкрепа на обучаващите се мигранти
  • Модул 2: Дигитални стратегии: Въведение в геймификацията, базираното на предизвикателства обучение и примери за инструменти със свободен достъп, които включват тези стратегии
  • Модул 3: Мотивиране и подкрепа на учащите
  • Модул 4: Въведение в инструментариума от интерактивни инфографики за учащи
  • Модул 5: Културна осъзнатост и междукултурен диалог
  • Модул 6: Културно посредничество (възможности и предизвикателства) и как да го управляваме в класната стая.

Инфографиките са интерактивни ресурси и изискват определени дигитални умения, тъй като ще са достъпни чрез онлайн платформа. Обучителите ще помагат на бенефициентите да използват онлайн материалите.

Платформата за обучение на ICC насърчава приобщаваща дигитална среда за обучение на бенефициентите, като използва нови технологии за обучение и подготовка. Всички учебни ресурси и материали за обучение са достъпни на MOOC платформата на ICC.

Партньори
Проектът за подобряване на дигиталните умения на социалните работници се разработва в 6 държави членки на ЕС: Франция, Германия, Ирландия, Чехия, България и Испания.

Générations Solidaires Val d'Oise 95

GSVO 95 е сдружение, създадено през юни 2010 г. с цел да развива солидарността между поколенията и устойчивото развитие на департамента Вал д'Оаз. Основните дейности на GSVO 95 са насочени към социално-културно общуване между поколенията с цел насърчаване на социалната интеграция на различни целеви групи. Чрез съвместни обучения, семинари и социокултурни дейности GSVO 95 насърчава социалното многообразие, толерантността и равенството.

Spectrum Research Centre CLG

Изследователският център ""Спектър"" (SRC) е създаден през 2017 г., с цел да подпомага млади учени да реализират своите изследвания. SRC е създаден специално по искане на местни социални и академични учени и докторанти, които са установили необходимостта на местно ниво да се разработи пространство, където изследователските хипотези и констатации да бъдат потвърдени чрез практически действия на местно ниво. В началото SRC имаше за цел да подкрепя учените по време на техните изследователски дейности; с разрастването на компанията обаче целта вече е да предоставя на учените и възможности да придадат на своите изследвания европейска перспектива.

Уебсайт: https://spectrumresearchcentre.com/

INTEGRA FILDER E.V.

INTEGRA Filder e.V. е сдружение с нестопанска цел, което извършва интеграционна дейност от и за хора със и без миграционен опит във Филдерщат и в региона на Щутгарт - независимо от техния произход, култура и религия. Фокусът е върху образователната работа за деца, младежи и възрастни със специално внимание към жените. Програмата обхваща широк спектър от образователни предложения - от начални до висши учебни заведения в областта на езика, културата, образованието, здравеопазването, социалното участие, екологията, климата и опазването на околната среда, както и изкуството. Асоциацията си сътрудничи в широка мрежа с партньори, организации и сдружения с различна насоченост. INTEGRA е координатор и партньор по европейски проекти. От особена важност за нас е надеждният контакт с местното население, както с имигрантите, така и с отдавна установеното население, чиито срещи стават възможни и трайно се насърчават в рамките на нашите програми. Ние отдаваме голямо значение на това да адаптираме услугите си към нуждите на хората и да реализираме проекти, дейности и събития заедно. Качеството на нашата работа е много важно за нас. Допълнителна информация на www.integra-bildung.de

KU TU EOOD

КУ ТУ ЕООД е маркетингова и комуникационна агенция и консултантска фирма, фокусирана върху разработването на атрактивни маркетингови, комуникационни и рекламни продукти за най-различни организации и сектори. Компанията участва и в проекти за европейско сътрудничество за осигуряване на възможности за неформално образование, приложими за различни целеви групи в областта на езиковото обучение и учене, интеграцията на мигранти, активното гражданство, насърчаването на толерантността, борбата с дискриминацията и приобщаването на маргинализирани групи, улесняването на достъпа и включването на пазара на труда и др.

Уебсайт: www.kutu-bg.eu

ALIANCE LEKTORU a KONZULTANTU

АЛК е създадена през 2005 г. като мрежа от професионалисти, работещи в областта на образованието и консултирането. Редовно организираме конференции, семинари, курсове за обучение, образователни програми и събития за нашите членове и асоциирани партньори с цел придобиване на определена квалификация, умения и практически способности. Мисията на АЛК е да подкрепя нови методи и форми на обучение, да подпомага обучители и специалисти, работещи в областта на образованието, да създава национални и международни мрежи между професионалисти и услуги за общността. Днес ALK има повече от 400 професионални и експертни членове (учители, съветници, социални и професионални консултанти, психолози, организатори на семинари и бизнес специалисти), които обхващат територията на цялата Чешка република. Редовно участваме в национални и международни проекти, насочени към учене през целия живот, методи на преподаване, електронно обучение, дистанционно обучение, методи за специална подкрепа, интеграционни програми, устойчиво развитие.

Повече информация можете да намерите на нашия уебсайт: www.trainers-alliance.eu 

INICIATIVAS DE FUTURO PARA UNA EUROPA SOCIAL COOP V

"Iniciativas de Futuro para una Europa Social"" (IFESCOOP) е кооператив с нестопанска цел, който работи с регионалната и местната публична администрация (регионалното правителство и градските общини), социалните партньори (синдикати и асоциации на работодателите), както и с много други институции и организации в различни области, свързани главно с образованието за възрастни и професионалното обучение. IFESCOOP осигурява професионално обучение за различни целеви групи, като приоритет се дава на специфични групи в неравностойно положение, като мигранти, жени, хора в неравностойно положение и др. На европейско ниво ""Iniciativas de Futuro para una Europa Social"" популяризира и разработва международни проекти в рамките на програмите на Европейския съюз.

Уебсайт: www.ifescoop.eu

Събития и семинари

Пилотиране

Във всяка страна партньор ще се проведе тестване и валидиране на програмата за обучение (PPR1), инфографиките (PPR2) и платформата за обучение MOOC (PPR3), за да се оценят аспектите на програмата, които могат да бъдат подобрени и/или променени в съответствие с целите и резултатите на проекта.

Национални семинари на ICC

В рамките на тези събития ресурсите и образователните материали на проекта ICC се представят и споделят с разнородна аудитория, съставена от представители на местни организации и асоциирани институции, местни власти, институции за обучение на възрастни, бенефициенти на проекта, мигранти и социални работници. Тези оперативни семинари ще се проведат на местно ниво във Франция, Испания, България, Германия, Ирландия и Чехия. Целта е да се представи, демонстрира и тества платформата за обучение на ICC, с нейните потенциални потребители - социални работници, както и различни заинтересовани страни.

Новини

Тук ще намерите всички бюлетини и прессъобщения за проекта!

Бюлетин № 1

Бюлетин № 2

Бюлетин № 3

Бюлетин № 4

Включете се!
За да се включите и да подкрепите нашия проект, моля, харесайте ни и ни следвайте във Facebook:
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Номер на проекта: 2021-1-FR01-KA220-VET-000024839

@ Авторско право 2022 | Всички права са запазени
bg_BG