INTERCULT CONNECTED CAMPUS

Domov

Podle evropské studie jsou obecné digitální dovednosti v Evropě nedostatečné. Vyplývá z ní, že téměř 28 % Evropanů mělo v roce 2019 nízkou úroveň digitálních dovedností. (Zdroj: European DataLab, podle Eurostatu), přičemž uprchlíci jsou velmi často obětí tohoto fenoménu, zatímco digitální technologie jsou paradoxně jejich hlavním nositelem informací a integrace.

Migranti a uprchlíci mají často ztížený přístup k digitálním kurzům nebo službám kvůli jazykovým bariérám a nedostatku infrastruktury, prostředků elektronické identifikace a digitálních dovedností potřebných k využívání těchto služeb.

V návaznosti na projekt Intercult (https://intercult-project.eu/), který umožnil sociálním pracovníkům a školitelům zlepšit jejich interkulturní dovednosti, chce projekt ICC posílit kapacity socioprofesních integračních pracovníků v oblasti praktik inovativních digitálních technologií a nabídnout vhodné školení, které zvýší šance na úspěch těch, kteří se setkávají s obtížemi, jež je připravují o přístup k digitálnímu uplatnění.

Zde navrhovaný model bude založen na identifikaci klíčových a průřezových dovedností společných pro EU, které je třeba rozvíjet, aby mohly být uplatněny v rámci nabízených školení v oblasti digitálního využití, jako je DigComp.

O nás

Intercult Connected Campus pro školitele poskytuje inovativní školení prostřednictvím vývoje interaktivních nástrojů a pedagogického obsahu. Záměrem je vypracovat konkrétní plán vzdělávacích akcí včetně poskytování interaktivní online platformy MOOC přizpůsobené potřebám studentů.

Cíl

Prostřednictvím projektu ICC jsme chtěli nabídnout inovativní školicí nástroj, který podpoří školitele a sociální pracovníky při přechodu na digitální technologie a umožní jim následně školit uprchlíky a migranty v používání digitálních technologií.

Specifické cíle

Konkrétně projekt ICC usiluje o následujcí:

  • vytvořit systém řízení výuky, který využívá nové technologie vzdělávání a odborné přípravy
  • vytvořit v participativním kontextu katalogy smíšených polodistančních a prezenčních vzdělávacích aktivit
  • podporovat získávání digitálních dovedností z evropských referenčních úrovní digitálních dovedností.

Zdroje

ICC projektový tým vytvoří následující zdroje:

Tento program je vytvořen na podporu přechodu na digitální technologie.

  •  Modul 1: Digitální nástroje: seznámení s řadou digitálních nástrojů, které jsou k dispozici na podporu studujících migrantů
  • Modul 2: Digitální strategie: Úvod do gamifikace, učení založené na výzvách a ukázky bezplatných nástrojů, které tyto strategie využívají
  • Modul 3: Motivace a podpora žáků
  • Modul 4: Úvod do souboru nástrojů interaktivních infografik pro studenty
  • Modul 5: Kulturní povědomí a mezikulturní dialog
  • Modul 6: Kulturní mediace (příležitosti a výzvy) a jak ji zvládnout ve třídě

Infografiky jsou interaktivní a vyžadují určité digitální dovednosti, protože budou k dispozici prostřednictvím online platformy. Školitelé pomohou příjemcům s používáním online materiálů.

Vzdělávací platforma ICC podporuje inkluzivní digitální vzdělávací prostředí pro příjemce grantů, které využívá nové vzdělávací a školicí technologie. Veškeré vzdělávací zdroje a školicí materiály jsou k dispozici na platformě MOOC ICC.

Partneři
Navrhovaný model pro zlepšení digitálních dovedností sociálních pracovníků se vyvíjí v 6 členských státech EU: Francie, Německo, Irsko, Česká republika, Bulharsko, Španělsko.

Générations Solidaires Val d'Oise 95

GSVO 95 je sdružení, které vzniklo v červnu 2010 s cílem působit ve prospěch mezigenerační solidarity a udržitelného rozvoje departementu Val-d'Oise. Hlavní činností GSVO 95 jsou mezigenerační sociokulturní vzdělávací aktivity zaměřené na podporu sociální integrace různých cílových skupin. Prostřednictvím kolektivních školení, workshopů a sociokulturních aktivit podporuje GSVO 95 sociální rozmanitost, toleranci a rovnost.

Spectrum Research Centre CLG

Spectrum Research Centre (SRC) bylo založeno v roce 2017 s cílem podpořit mladé akademické pracovníky při zavádění jejich výzkumu do praxe. SRC bylo založeno výslovně na žádost místních sociálních a akademických výzkumníků a postgraduálních studentů, kteří identifikovali místní potřebu vytvořit prostor, kde by bylo možné ověřit výzkumné hypotézy a zjištění prostřednictvím místních akcí. Zpočátku bylo cílem SRC podporovat akademické pracovníky v průběhu jejich výzkumné činnosti; s rozvojem společnosti je však nyní cílem také poskytovat akademickým pracovníkům příležitosti, aby jejich výzkum získal evropskou perspektivu.

Webové stránky: https://spectrumresearchcentre.com/

INTEGRA FILDER E.V.

INTEGRA Filder e.V. je neziskové sdružení, které se zabývá integrací lidí s migrační historií i bez ní ve Filderstadtu a v regionu Stuttgart - bez ohledu na původ, kulturu a náboženství. Zaměřuje se na vzdělávací práci pro děti, mládež a dospělé se speciální nabídkou pro ženy. Nabídka pokrývá široké spektrum od nízkoprahových až po terciární vzdělávací nabídky v oblasti jazyků, kultury, pedagogiky, zdraví, emancipace, sociální participace, ekologie, ochrany klimatu a životního prostředí a také umění. Sdružení spolupracuje v rozsáhlé síti s partnery, organizacemi a sdruženími různého zaměření. INTEGRA působí jako koordinátor a partner evropských projektů. Zvláště důležitý je pro nás důvěrný kontakt s místním obyvatelstvem, a to jak s přistěhovalci, tak s dlouhodobě usazeným obyvatelstvem, jejichž setkávání je v rámci našich nabídek umožněno a trvale podporováno. Velký význam přikládáme přizpůsobování našich služeb potřebám lidí a společné realizaci projektů, aktivit a akcí. Kvalita naší práce je pro nás velmi důležitá. Další informace na www.integra-bildung.de

KU TU EOOD

KU TU EOOD je marketingová a komunikační agentura a poradenská společnost, která se zaměřuje na vývoj atraktivních marketingových, komunikačních a reklamních produktů pro nejrůznější organizace a odvětví. Společnost se také podílí na projektech evropské spolupráce pro poskytování příležitostí neformálního vzdělávání uplatnitelných pro různé cílové skupiny v oblasti výuky a studia jazyků, integrace migrantů, aktivního občanství, podpory tolerance, antidiskriminace a začleňování marginalizovaných skupin, usnadnění přístupu a začlenění na trh práce atd.

Webové stránky: www.kutu-bg.eu

ALIANCE LEKTORU a KONZULTANTU

ALK byla založena v roce 2005 jako síť odborníků působících v oblasti vzdělávání a poradenství. Pravidelně pořádáme konference, semináře, školení, vzdělávací programy a akce pro naše členy a přidružené odborníky s cílem získat konkrétní kvalifikaci, dovednosti a praktické schopnosti. Posláním ALK je podpora nových metod a forem vzdělávání, podpora školitelů a odborníků pracujících v oblasti vzdělávání, národní a mezinárodní propojování odborníků a služby pro komunitu. ALK má dnes více než 400 profesionálních a odborných členů (učitelů, poradců, sociálních a profesních poradců, psychologů, vedoucích seminářů a odborníků z podnikatelské sféry), kteří pokrývají celou Českou republiku. Pravidelně se účastníme národních i mezinárodních projektů zaměřených na celoživotní vzdělávání, výukové metody, e-learning, distanční vzdělávání, speciální podpůrné metody, integrační programy a udržitelný rozvoj.

Více informací naleznete na našich webových stránkách: www.trainers-alliance.eu 

INICIATIVAS DE FUTURO PARA UNA EUROPA SOCIAL COOP V

“Iniciativas de Futuro para una Europa Social” (IFESCOOP) is a non-profit cooperative which works with the regional and local Public Administration (Regional Government and City Municipalities), Social Partners (Trade Unions and Employers Associations), as well as many other institutions and organisations in different fields, mainly related to adult education and vocational training. IFESCOOP provides vocational training for different target groups, where priority is given to specific disadvantaged groups such as migrants, women, disadvantaged people, etc. At European level, “Iniciativas de Futuro para una Europa Social“ promotes and develops international projects within the framework of the programs of the European Union.

Webové stránky: www.ifescoop.eu

Události a workshopy

Webové stránky:

Místní pracovní skupina v každé partnerské zemi otestuje a ověří vzdělávací program (PPR1), infografiky (PPR2) a vzdělávací platformu MOOC (PPR3), aby posoudila aspekty vzdělávacího programu, které by mohly být zlepšeny a/nebo upraveny a navrhla, jakým způsobem tak učinit, aby byly v souledu s cíly projektu.

ICC Národní semináře

Během těchto akcí jsou zdroje a vzdělávací materiály projektu ICC prezentovány a sdíleny s velmi různorodým publikem složeným ze zástupců místních organizací a sdružených institucí, místních úřadů, zařízení pro vzdělávání dospělých, příjemců projektu, migrantů a sociálních pracovníků. Tyto operativní semináře se budou konat na místní úrovni ve Francii, Španělsku, Bulharsku, Německu, Irsku a České republice. Cílem je představit, předvést a otestovat vzdělávací platformu ICC, a to s jejími potenciálními uživateli - sociálními pracovníky, jakož i s různými zúčastněnými stranami.

Novinky

Zde najdete všechny newslettery a tiskové zprávy k projektu!

Newsletter #1

Newsletter #2

Newsletter #3

Newsletter #4

Zapojte se!
Chcete-li se zapojit a podpořit náš projekt, sledujte nás na Facebooku:
Podpora Evropské komise pro vydání této publikace neznamená podporu jejího obsahu, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být činěna odpovědnou za jakékoli použití informací v ní obsažených.

Číslo projektu: 2021-1-FR01-KA220-VET-000024839

@ Copyright 2022 | Všechna práva vyhrazena
cs_CZ